ANALIZA INTEGRACIJE RODNE PERSPEKTIVE U ZAŠTITU I SPAŠAVANJE I SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA

Vizija pripreme jednostavne analize i prateće check-liste za uvođenje principa rodne ravnopravnosti u djelokrug rada institucija zaštite i spašavanja je bila identifikacija akcija koje je neophodno poduzeti za integraciju rodne perspektive u zaštitu i spašavanje i smanjenje rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini, kao i pozicioniranje nevladinog sektora za budući rad sa nadležnim institucijama zaštite i spašavanja s ciljem otklanjanja postojeće neravnopravnosti, promovisanja jednakosti i zaštite ravnopravnosti spolova u skladu sa propisima i najboljom praksom.

ANALIZA INTEGRACIJE RODNE PERSPEKTIVE U ZAŠTITU I SPAŠAVANJE I SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA

analiza-integracije-rodne-perspektive-u-zastitu-i-spasavanje-i-smanjenje-rizika-od-katastrofa

Share on: