Druga konferencija platforme za smanjenje rizika od katastrofa Bosne i Hercegovine

Druga konferencija platforme za smanjenje rizika od katastrofa Bosne i Hercegovine

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, uz saradnju i podršku UNDP-a u Bosni i Hercegovini, organiziralo je Drugu konferenciju Platforme za smanjenje rizika od katastrofa Bosne i Hercegovine na temu „Zemljotresi“, održanu 17. 12. 2014. godine u Sarajevu. Na konferenciji se kroz stručne rasprave govorilo o zemljotresima kao prirodnoj pojavi, procjeni seizmičkog rizika u Bosni i Hercegovini, projektovanju i građenju seizmički otpornih konstrukcija, zaštiti i spašavanju od zemljotresa, kao i drugim pitanjima značajnim za ovu tematiku.
Konferenciji su prisustvovali predstavnici institucija i organa iz Bosne i Hercegovine u oblasti hidrometeorologije, seizmologije, građevinarstva, naučnog istraživanja, medicine, eksperti, predstavnici međunarodnih institucija te entitetskih uprava za civilnu zaštitu i Odjeljenja za javnu sigurnost Brčko Distrikta.
Zaključci sa Druge konferencije platforme za smanjenje rizika of katastrofa Bosne i Hercegovine su sljedeći:

  1.  Nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH da izvrše analizu zakona koji regulišu oblast zaštite i spašavanja od zemljotresa i da preduzmu neophodne mjere u cilju poboljšanja zakonske osnove koja bi za rezultat imala bolju organizaciju i funkcionisanje svih subjekata društva u zaštiti i spašavanju od zemljotresa;
  2. Subjektima od značaja za zaštitu i spašavanje od zemljotresa da sagledaju postojeće procjene ugroženosti od zemljotresa i izvrše dodatnu analizu scenarija i kapaciteta, i u skladu sa tim izvrše ažuriranje planske i druge dokumentacije;
  3. Vladama entiteta i Vladi Brčko Distrikta BiH da razmotre potrebu i mogućnost formiranja, opremanja i obuke USAR timova srednje kategorije na nivou entiteta, odnosno Brčko Distrikta BiH;
  4. Nadležnim organima u BiH da preduzmu dodatne mjere na unapređenju mehanizma koordinacije i jačanju međusobne saradnje i povjerenja, pri tome u potpunosti se pridržavajući odredbi i nadležnosti koje proizilaze iz zakona kojima je regulisana oblast zaštite i spašavanja;
  5. Da se preduzmu dodatne mjere na izgradnji svijesti kod građana o postojanju rizika od zemljotresa sa posebnim akcentom na potrebu i značaj preventivnog djelovanja pri tom uključujući i neophodnost osiguranja imovine;
  6. Nadležnim organima i institucijama da ulože dodatni napor vezano za usvajanje Eurokodova koji definišu oblast projektovanja i građenja u seizmički aktivnim područjima;
  7. U cilju sprječavaja ili ublažavanja posljedica djelovanja zemljotresa na građevine, u fazi projektovanja i izgradnje građevina, od strane nadležnih organa, osigurati primjenu svih mjera i aktivnosti preventivne zaštite od rušenja, u skladu sa zakonskom regulativom, a koja je utvrđena i u planovima zaštite i spašavanja;
  8. S ciljem osposobljavanja građana za provođenje mjera samozaštite i međusobne pomoći u slučaju zemljotresa, potrebno je da svi nadležni organi civilne zaštite u BiH, u saradnji sa nadležnim organima, institucijama i naučnim ustanovama iz oblasti prostornog planiranja, građenja, hidrometeorologije i seizmologije, intenziviraju aktivnosti na edukaciji građana od opasnosti koje prijete od zemljotresa, kao i mjerema koje mogu poduzeti (izrada brošura, letaka, TV i radijsko emitovanje informativnih sadržaja i sl.);
  9. U cilju osiguravanja uslova za efikasno djelovanje na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara u slučaju pojave zemljotresa, u fazi spašavanja i otklanjanja posljedica izazvanih zemljotresom, potrebno je nastaviti aktivnosti na stručnom obučavanju, osposobljavanju i opremanju, svih formiranih službi zaštite i spašavanja i specijaliziranih jedinica civilne zaštite;
  10. Subjektima u oblasti zaštite i spašavanja da u komunikaciji sa medijima daju izjave iz domena svoje nadležnosti, a da za pitanja koja izlaze iz okvira njihove nadležnosti medije upute na nadležne organe i institucije.

Share on: