Prva konferencija platforme za smanjenje rizika od katastrofa Bosne i Hercegovine

Prva konferencija platforme za smanjenje rizika od katastrofa Bosne i Hercegovine

Ministarstvo sigurnosti BiH je bilo domaćin Prve konferencije Platforme za smanjenje rizika od katastrofa Bosne i Hercegovine koja se održala u Sarajevu, 2013. godine. Konferenciju je otvorio tadašnji ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić koji je istakao da prva konferencija Platforme za smanjenje rizika od katastrofa predstavlja početni, od Vijeća ministara BiH, potvrđeni korak u uspostavi i sistemskoj izgradnji odgovora na izazove prirodnih i od strane čovjeka izazavnih katastrofa, s posebnim akcentom na aktivno djelovanje u sistemu smanjenja rizika od katastrofa. Specijalna predstavnica generalnog sekretara UN-a za smanjenje rizika od katastrofa Margarete Wahlstrom je pozitivno ocijenila korake koje poduzima Ministarstvo sigurnosti BiH na definiranju platforme.

Zaključci sa Prve konferencije platforme za smanjenje rizika of katastrofa Bosne i Hercegovine su sljedeći:

  1.  Bosna i Hercegovina uspostavlja platformu Bosne i Hercegovine za smanjenje rizika od katastrofa kao stalni forum za razmjenu mišljenja, te iznošenje stavova i prijedloga koji doprinose smanjenju rizika od katastrofa u svim područjima ljudskog djelovanja. Time se ujedno ispunjava i osnovni cilj Platforme, da politika smanjenja rizika od katastrofa postane državni prioritet i prioritet lokalne zajednice, sa snažnom institucionalnom osnovom za njenu primjenu.
  2. Konferencija je kroz veliki broj učesnika i tematskih izlaganja pokazala da postoji potreba za stalnim djelovanjem na smanjenju rizika od katastrofa. Ujedno se pokazuje da različite djelatnosti, institucije i organi u Bosni i Hercegovini, naučne ustanove, nevladine organizacije, privatni sektor te, privredna društva iz različitih područja djelovanja procjenjuju smanjenje rizika od katastrofa bitnim za vlastiti napredak i razvoj, te treba očekivati da aktivno u budućnosti doprinose smanjenju rizika od katastrofa.
  3.  Zakoni iz oblasti zaštite i spašavanja koji su na snazi, dobra su osnova za razvoj efikasnog sistema zaštite i spašavanja koji se može uspješno suprostaviti prirodnim ili drugim nesrećama i na taj način ostvariti punu zaštitu ljudi, materijalnih dobara i životne sredine u svim fazama djelovanja. Takođe, na osnovu međunarodnih dokumenata, potrebno je raditi na izradi i donošenju i ostale zakonske legislative u institucijama i organima, a koja se odnosi na segment zaštite i spašavanja.
  4. Ulogu koordinacije u sistemu zaštite i spašavanja treba poboljšati i intenzivirati što će doprinijeti bržem i efikasnijem djelovanju u svim situacijama prirodnih ili drugih nesreća. Naglašena je potreba jačanja međusobne saradnje između nadležnih organa Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u skladu sa nadležnostima koje proizilaze iz zakonske regulative u oblasti zaštite i spašavanja.
  5. Konferencija je ukazala na potrebu aktivnijeg uključivanja akademske zajednice u sve aspekte smanjenja rizika od katastrofa.
  6. Značajna komponenta preventivnog djelovanja i ranog upozoravanja je izgradnja svijesti o postojanju rizika od katastrofa kod svih građana. Ovo se posebno odnosi na djecu i druge ugrožene kategorije stanovništva. U tome posebnu ulogu trebaju imati obrazovni i odgojni sistemi i procesi, od porodice, predškolskog odgoja do visokoškolskog obrazovanja. Potrebno je razviti planove običavanja u nastavne i vannastavne programe, a koji razvijaju kulturu samopomoći i solidarnosti sa svima koji su ugroženi opasnostima od katastrofa. Osim obrazovnih i odgojnih institucija, važnu ulogu u izgradnji svijesti kod građana trebaju imati i mediji s kojima treba uspostaviti aktivnu i stalnu saradnju.
  7. Osigurati uslove za učlanjenje hidrometeoroloških zavoda u međunarodne organizacije i korištenje njihovih produkata (EUMETSAT- Evropska organizacija za eksploataciju meteoroloških satelita i ECMWF – Evropski centar za srednjoročnu prognozu vremena. Takođe, neophodno je uspostavljanje radarskog sistema u Bosni i Hercegovini i razmjena radarskih podataka između hidrometeoroloških zavoda, kao i unaprijeđenje zakonske regulative vezane za hidrometeorološku djelatnost.
  8. Učesnici konferencije su ukazali na neophodnost podizanja svijesti po pitanju osiguranja imovine od posljedica prirodnih ili drugih nesreća.
  9. Daje se puna podrška javno privatnom partnerstvu i prekograničnoj saradnji u međunarodnim projektima usmjerenim na smanjenju rizika od katastrofa.
  10. Održati tematsku konferenciju posvećenu organizaciji zaštite i spašavanja od prirodnih ili drugih nesreća u lokalnoj zajednici, kao i konferenciju o izradi i primjeni planskih dokumenta u oblasti zaštite i spašavanja.

Konferencija je ukazala na potrebu da se udruženja koja su registrovana kao neprofitne organizacije i nevladine organizacije više integriraju u institucije sistema jer mogu imati značajnu ulogu u podizanju svijesti stanovništva i realizovanju preventivnih programa obuke.
U okviru Prve konferencije Platforme za smanjenje govorilo se, između ostalog, o državnim platformama za smanjenje rizika u Evropi, ugroženosti BiH od prirodnih i drugih nesreća, o modernim konceptima upravljanja rizikom od katastrofa, te o ranom upozoravanju na opasne meteorološke prilike. Stručnjaci su razgovarali o ulozi specijaliziranih timova za zaštitu i spašavanje, ulozi i značaju sistema brzog uzbunjivanja za hranu te drugim temama bitnim za smanjenje rizika od katastrofa.

Share on: