Treća konferencija platforme za smanjenje rizika od katastrofa Bosne i Hercegovine

Treća konferencija platforme za smanjenje rizika od katastrofa Bosne i Hercegovine

Ministarstvo sigurnosti BiH i UN za BiH, u saradnji sa entitetskim upravama civilnih zaštita, organizirali su u Sarajevu 02.12.2015. godine, treću konferenciju Platforme za smanjenje rizika od katastrofa Bosne i Hercegovine na temu “Požari“.
Na konferenciji je bilo govora o požarima u Bosni i Hercegovini koji su stalni izazov za civilnu zaštitu i vatrogasce, kao i za lokalne zajednice . Također, raspravljalo se o problemima i izazovima sa kojim se susreću nosioci strukture zaštite i spašavanju od požara. Konferenciju je otvorio Dragan Mektić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ayman Ebulaban, rezidentni predstavnik UNICEF-a u BiH, kao predstavnik UN-a. Prisutnim se, između ostalih, obratio i Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite.
Konferenciji su prisustvovati predstavnici nadležnih institucija i organa iz Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite od požara, eksperti, predstavnici međunarodnih institucija i organizacija, ambasada i privatnog sektora.
Tokom Treće konferencije Platforme, u prvom dijelu, prezentatori su izlagali na teme kao što su:

  1. Zaštita i spašavanje od požara i vatrogastvo – Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske i Federalna uprava civilne zaštite Federacije BiH
  2. Požari sa akcentom na rano upozoravanje – dr. Nikola Nikolov, ekspert EU za požare
  3. Standardi i standardizacija u Bosni i Hercegovini – Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine

U drugom dijelu Konferencije učesnici su podijeljeni u četiri grupe i raspravljali o četiri cilja koja proizilaze iz Sendaji deklaracije usvojene na 3. Svjetskoj konferenciji o smanjenju rizika od katastrofa održane u Sendajiu – Japan,a u odnosu na požare. Ti ciljevi su:

 1. Razumijevanje rizika od katastrofe
 2. Jačanje upravljanja rizicima od katastrofa
 3. Ulaganje u smanjenje rizika od kastrofa radi povećanja otpornosti
 4. Jačanje pripravnosti na katastrofe za efikasan odgovor i za unaprijeđenu ponovnu izgradnju prilikom oporavka, sanacije i obnove.

Nakon završetka rada radnih grupa prezentirani su rezultati i preporuke koje su usaglašene između nadležnih institucija u oblasti zaštite i spašavanja u BiH.
Diskusije koje su pratile navedene teme tokom Treće konferencije Platforme za smanjenje rizika od katastrofa potvrdile su spremnost svih učesnika da aktivno doprinose poboljšanju stepena organizovanosti i efikasnosti svih subjekata društva u cilju smanjenja rizika od katastrofa – požara , a u okviru važećih zakonskih propisa.
U skladu sa tim usvojene su preporuke, u kojima se predlaže sljedeće:

 1. Nаdležnim orgаnimа entiteta i Brčko distriktа BiH dа izvrše аnаlizu zаkonа koji regulišu oblаst zаštite od požаrа i vatrogastva i dа preduzmu neophodne mjere u cilju poboljšаnjа zаkonske osnove kojа bi zа rezultаt imаlа bolju orgаnizаciju i funkcionisаnje svih subjekаtа od znаčаjа zа zаštitu od požаrа i vatrogastva.
 2. Subjektimа od znаčаjа zа zаštitu od požаrа i vatrogastvo ntiteta i Brčko distrikta BiH dа sаgledаju postojeće procjene ugroženosti od požаrа i izvrše dodаtnu аnаlizu tih procjena uključujući scenаrije, kаpаcitete preventive i odgovora i u sklаdu sа tim izvrše аžurirаnje plаnskih i drugih dokumenata.
 3. Vlаdаmа entiteta i Brčko distriktа BiH dа u skladu sa Studijom gašenja požara u BiH, koju je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, rаzmotre potrebu i mogućnost nаbаvke letjelicа zа izviđаnje i podršku gаšenjа požаrа iz vаzduhа.
 4. Nаdležnim ministаrstvimа i institucijаmа entiteta i Brčko distriktа BiH (za poljoprivredu, šumаrstvo i vodoprivredu, kao i šumskа gаzdinstvа) dа pokrenu aktivnosti na uspostаvljаnju sistemа rаnog upozorаvаnjа nа požаre u šumаmа.
 5. Dа se preduzmu dodаtne mjere nа izgrаdnji svijesti kod grаđаnа, sа аkcentom nа školsku populаciju u osnovnim i srednjim školama, o postojаnju rizikа od požаrа sа posebnim osvrtom nа potrebu i znаčаj preventivnog djelovаnjа uključujući i neophodnost osigurаnjа imovine.
 6. Nаdležnim orgаnimа i institucijаmа entiteta i Brčko distriktа BiH dа sаgledаju trenutnu strukturu, opremnjenost i obučenost subjekаtа od znаčаjа zа zаštitu od požаrа i vatrogastva i usklаde sа procjenom ugroženosti od požаrа.
 7. Nаdležnim orgаnimа i institucijаmа u Bosni i Hercegovini da izvrše аnаlizu Stаndаrdnih operаtivnih procedurа zа аngаžovаnje Oružаnih snаgа BiH u pomoći u slučаju prirodnih ili drugih nesreća s ciljem eventualne dogradnje istih.
 8. Nаdležnim orgаnimа i institucijаmа u Bosni i Hercegovini da izvrše identifikaciju postojećih i izgradnju /uređenje novih mjesta zahvata vode za helikoptere Oružаnih snаgа BiH i njihovo mapiranje u cilju efikasnog gašenja požara otvorenih prostora iz vazduha.
 9. Nаdležnim orgаnimа i institucijаmа u oblаsti zаštite od požаrа i vatrogastva dа primjenjuju i provode međunarodne stаndаrde koji uređuju oblаst zаštite od požаrа i vatrogastva.
 10. Razviti, povremeno ažurirati i povremeno objavljivati po potrebi informacije o rizicima od požara zasnovane na lokaciji uključujući karte rizika od požara za donosioce odluka, opću javnost i zajednice koje su u opasnosti od izloženosti rizicima od požara u odgovarajućem obliku, pomoću geoprostorne informacijske tehnologije.
 11. Pokrenuti inicijativu kod nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini o uvrštavanju u nastavne planove i programe osnovnih i srednjih škola teme u oblasti razumijevanja opasnosti i rizika, posebno od požara, kao i preventivnim mjerama zaštite od požara.
 12. Provoditi kontinuirano aktivnosti na podizanju svijesti javnosti putem medija, društvenih mreža, kroz kampanje i dr., o opasnostima i rizicima od požara i važnosti provođenja lične i uzajamne zaštite građana u slučaju požara.
 13. Jačati odgovornost i koordinaciju od lokalnog do nivoa Bosne i Hercegovine.
 14. Povećanje medjusobne saradnje i razmjena najboljih praksi izmedju nadleznih institucija/organa/tijela u cilju prevencije i bržeg djelovanja.
 15. Osnovati profesionalne vatrogasne jedinice u skladu sa zakonom gdje nisu formirane (općine i gradovi).
 16. Jačati inspekcijske organe u oblasti zaštite od požara i vatrogastva.
 17. Osigurati strogo poštivanje propisa koji uređuju ugradnju standardiziranih materijala u cilju protivpožarne zaštite kao i drugih građevinskih, odnosno tehničkih mjera u javnim objektima /ustanovama i višestambenim objektima.
 18. Jačati saradnju između javnog i privatnog sektora s ciljem povećanja otpornosti na opasnost od požara.

Na osnovu naprijed navedenog predloženi su sljedeći zaključci:

 1. Usvaja se Informacija Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine o održavanju Treće konferencije Platforme za smanjenje rizika od katastrofa Bosne i Hercegovine.
 2. Zadužuje se Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine da, u skladu sa članom 11. i 12. Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini, preporuke dostavi nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta BiH, kao i ostalim učesnicima Konferencije, te koordinira aktivnosti na realiziranju istih.

Share on: