FORUM CIVILNE ZAŠTITE EUROPSKE UNIJE

Brisel, 5 - 6. mart 2018. godine

FORUM CIVILNE ZAŠTITE EUROPSKE UNIJE

U periodu od 5. do 6. marta 2018. godine u Briselu je održan 6. Forum civilne zaštite EU.

Evropski forum za civilnu zaštitu najveće je događanje na području evropske civilne zaštite. Održava se svake godine u organizaciji Odjela za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Europske komisije (ECHO). Forum je također važan alat za jačanje saradnje s međunarodnim partnerima i evropskim susjedima.

Svojim obraćanjem Forum je otvorila Monique Pariat, Generalni direktor za civilnu zaštitu i operacije humanitarne pomoći Evropske komisije.

Forum je okupio predstavnike vlada, akademske zajednice, šefove službi civilne zaštite – zaštite i spašavanja, organa civilne zaštite, međunarodnih organizacija, evropskih institucija i druge zainteresovane strane za razmjenu iskustava i formuliranje preporuka za uspješnu provedbu Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.

U radu Foruma aktivno su učestvovali i predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine Samir Agić, Pomoćnik ministra za zaštitu i spašavanje i Idriz Brković, šef Odsjeka za strateško planiranje, mjere zaštite i spašavanja, kao i Edin Zaimović, šef Odjela za javnu sigurnost Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine..

Centralna tema Foruma 2018. bila je “Civilna zaštita u promjenjivom okruženju rizika”, što je bila priliku za razmišljanje o trenutnoj i budućoj ulozi Mehanizma Unije za civilnu zaštitu u trenutku kada promjene rizika već utiču na ulogu civilne zaštite na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou.

Evropski forum za civilnu zaštitu je imao za cilj:

– Osigurati platformu za raspravu sučesnika o političkim I organizacionim  pitanjima koja će vjerovatno oblikovati budući razvoj EU mehanizma civilne zaštite.

– Služiti kao mjesto rasprave novih ideja i razvoja u području civilne zaštite te upravljanja rizikom od katastrofe, uključujući saradnju na nivou EU i sa susjednim zemljama nakon 2020. godine

– Olakšati umrežavanje, uzajamno učenje i saradnju unutar evropske zajednice civilne zaštite.

Na Forumu su razmotrena i zajednička dostignuća na području upravljanja rizikom od katastrofa, podijeljene najbolje prakse i načini zajedničkih rješavanja novih izazova.

Evropski forum za civilnu zaštitu je razmatrao četiri područja:

– Jačanje spremnosti

– Pojednostavljivanje odgovora

– Povećanje prevencije

– Poticanje elastičnosti u evropskom susjedstvu.

Tokom trajanja Foruma održana je i izložba o svjesnosti rizika i komunikaciji.

Panel  “Procjena rizika i planiranje za hitne situacije” je bio prilika da se sagleda stanje po predmetnim pitanjima, razmotre dobre prakse i predstave projekti koji se provode po tim pitanjima – IPA DRAM i PPRDI. Predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine su iznijeli svoja iskustva vezana za aktivnosti koje se vode kroz projekat IPA DRAM – Mapiranje rizika, i ocijenjeno je da je postignut najveći napredak u dosadašnjem period u Bosni i Hercegovini u odnosu na zemlje regije koje učestvuju u projektu.

Panel “ Smanjenje rizika od katastrofa” je pružio mogućnost da se sagledaju dosadašnji rezultati u radu Evropskog foruma za smanjenje rizika od katastrofa i razmijene mišljenja o temama koje bi trebale biti tretirane na narednom Forumu, koji će se održati u Italiji od 21-23. novembra 2018. godine. Zaključeno je da teme koje su prioritetne trebaju biti u fokusu Foruma: Nacionalne strategije DRR, državne procjene rizika, Sendai deklaracija – Monitoring i izvještavanje, DRR u obrazovanju i sl.. Na Forum će biti pozvani predstavnici Ministarstva, agencija, međunarodnih i drugih organizacija, nevladinih organizacija i kontakt tačke država za monitoring  izvještavanje po pitanju implementacije Sendai deklaracije. Tokom rada navedenog panela predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine sastali su se sa Paolom Albrito, predstavnicom UN ureda za smanjenje rizika od katastrofa i Šeficom Regionalnog ureda za smanjenje rizika za Evropu i upoznali je sa aktivnostima po pitanju smanjenja rizika od katastrofa koje se provode u Bosni i Hercegovini. Gospođa Albrito je bila izuzetno zadovoljna sa onim što joj je prezentirano i obećala svaku vrstu podrške i pomoći. Posebno je naglasila važnost monitoringa i izvještavanja o implementaciji Sendai deklaracije i Okvira za smanjenje rizika od katastrofa na svjetskom nivou za period 2015.-2030, a na osnovu metodologije koja je usvojena. Izvještaji će biti osnova za dodjelu finansijskih sredstava državama u oblasti DRR.

Tokom učešća na Forumu civilne zaštite predstavnici Bosne i Hercegovine, predvođeni Samirom Agićem, Pomoćnikom ministra sigurnosti bilatelarno su se susreli sa gospodinom Johannesom Lucherom, Direktorom za upravljanje u hitnim situacijama u Generalnom direktoratu za civilnu zaštitu i operacije humanitarne pomoći Evropske komisije (DGECHO) i njegovim saradnicima. Gospodin Agić je upoznao direktora  o aktivnostima koje se poduzimaju u Bosni i Hercegovini po pitanjima civilne zaštite i zaštite i spašavanja i iistakao jedinstven stav svih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini da Bosna i Hercegovina treba biti članica Mehanizma civilne zaštite EU. Taj stav je obrazložio aktivnostima koje su realizirane poslije poplava 2014. godine. Uputio je poziv gospodinu Lucheru da posjeti Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine kada bi mogao steći lični uvid u napredak koji je postignut u Bosni i Hercegovini. Direktor Johannes se zahvalio na pozivu I obećao da će planirati posjetu u narednom period.

Iz izlaganja gospodina Johannesa moglo se vidjeti da je dobro upoznat za svim poduzetim aktivnostima, kao i sa neusvajanjem Programa razvoja zaštite i spašavanja institucija i organa Bosne i Hercegovine i problema koji prate usvajanje Zakona o dopuni zakona o komunikacijama BiH, a koje se odnose na uvođenje jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije 112.

Pohvalio je napore koji se ulažu da Bosna i Hercegovina bude partner drugim zemljama i da gradi sistem zaštite i spašavanja koji će biti uspostavljen u skladu sa pravilima, smjernicama i standardima EU.

Jasno je istakao da se u sitemu zaštite i spašavanja moraju utvrditi jasni zadaci, nadležnosti i struktura i da to mora biti vidljivo u smislu da se zna ko šta radi i kako djeluje. Takođe, naglasio je da, što se tiče međunarodne komunikacije u oblasti zaštite i spašavanja potrebna je jedna tačka kontakta na nivou Bosne i Hercegovine.

Zaključeno je da Bosna i Hercegovina treba nastaviti sa započetim aktivnostima, a nadležne institucije Evropske komisije će ubrzati aktivnosti na prijemu Bosne i Hercegovine u članstvo Mehanizma za civilnu zaštitu EU.

Pored navedenog sastanka ostvaren je veliki broj kontakata sa predstavnicima zemalja, institucija i organizacija učesnicima Foruma.

Share on: