Smanjenje rizika od katastrofa

Jedinstvena platforma za smanjenje rizika.
Platforma za smanjenje rizika od katastrofa

Kao  članica Ujedinjenih nacija, Bosna i Hercegovina je u skladu sa zaključcima „Svjetske konferencije o smanjenju rizika od katastrofa“ UN–a, održane u januaru 2005. godine u Kobeu u Japanu bila obavezna uspostaviti platformu za smanjenje rizika od katastrofa. Rezultat kolektivnog napora održane konferencije o smanjenju opasnosti od katastrofa je „Hyogo okvirni plan djelovanja od 2005. do 2015. godine:

Izgradnja otpornosti naroda i zajednica na katastrofe“, kojim se definišu pravci djelovanja u razvoju zaštite i spašavanja u svijetu. Dobra praksa smanjenja rizika u svijetu je nastavljena usvajanjem Sendai deklaracije na Trećoj konferenciji o smanjenju rizika od katastrofa održanoj u martu 2015. godine u Sendaiu u Japanu.

Posljednje vijesti i događaji

Sistem za analizu rizika od katastrofa (DRAS)

Sistem za analizu rizika od katastrofa (Disaster Risk Analysis System DRAS) omogućava građanima slobodan pristup podacima o opasnostima s ciljem da se poveća svijest o rizicima od katastrofa te omogućava donosiocima odluka izradu procjena rizika od katastrofa koje kombiniraju prostorne podatke, opasnosti, korištenje zemljišta i podatke o ugroženim kategorijama stanovništva.

 

Članovi i organizacija

Članovi i organizacije koji su podržali projekat, jako su bitni za razvoj jedinstvene Platforme za smanjenje rizika od katastrofa.