Mape

?>

Studija o procjena rizika od poplava i klizišta za stambeni sektor u BiH

Studija o procjena rizika od poplava i klizišta za stambeni sektor u BiH

Kako bi podržala misiju oporavka nakon poplava iz maja 2014. godine, Europska unija je pokrenula EU Program oporavka od poplava za Bosnu i Hercegovinu (eng. EU Floods Recovery Programme for Bosnia and Herzegovina) u vrijednosti od 43,52 miliona eura, od čega doprinos EU iznosi 42,24 miliona eura, a UNDP učestvuje sa 1,28 miliona eura. Program se sastoji od različitih komponenti od kojih svaka ima za cilj doprinijeti normalizaciji života stanovništva u područjima i zajednicama pogođenim poplavama u 24 najteže pogođene općine. Jedna od aktivnosti programa je izrada Procjene rizika od poplava i klizišta za stambeni sektor u BiH. Procjena se fokusira na rizike od poplava i klizišta za stambeni sektor u Bosni i Hercegovini, utvrđuje prioritetne lokacije na temelju rangiranja rizika i daje preporuke za smanjenje rizika.

Metodologija, koju su usvojili i validirali svi relevantni akteri, poslužila je kao osnova za objektivnu identifikaciju i prioritizaciju stambenih područja pogođenih poplavama širom BiH, uključujući i procjenu utjecaja klimatskih promjena na povećanje stepena rizika.

Neki od nalaza Procjene su sljedeći:

Ukupna površina BiH koja je izložena izrazito visokom riziku od poplava iznosi 97.391 ha, dok ukupna površina BiH koja je izložena izrazito visokom riziku od klizišta iznosi 7.571 ha.

Ukupan broj stanovnika koji žive u područjima izloženim izrazito visokom riziku od poplava je 283.777, dok ukupan broj stanovnika koji žive u područjima izrazito značajnog rizika od klizišta iznosi 260.731.
Naseljena područja pod izrazito značajnim rizikom od poplava pokrivaju površinu od 810,4 ha, a pod izrazito značajnim rizikom od klizišta površinu od 740,7 ha.

Ukupne moguće štete koje je pretrpio stambeni sektor u ovim područjima sa izrazito visokim rizikom od poplava procjenjuju se na 3,5 milijardi KM, dok se ukupna moguća šteta koju je pretrpio stambeni
sektor u područjima s izrazito visokim rizikom od klizišta procjenjuje na 4,3 miliona KM.

Rezultati Procjene su dostupni putem web portala (www.eufloodsrecoveryhra.com) koji služi kao platforma za sve vrste GIS podataka vezanih za Procjenu.

Dokument koji sumira rezultate prirodnih katastrofa iz maja 2016. godine možete pogledati i preuzeti ovdje.

Podijeli na: