Sekretarijat

Sekretarijat Platforme za smanjenje rizika od katastrofe Bosne i Hercegovine je Sektor za zaštitu i spšavanje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Sektor za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine uspostavljen je 2004. godine pod nazivom Sektor za civilnu zaštitu. Sektorom rukovodi pomoćnik ministra za zaštitu i spašavanje dr. Samir Agić.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na svojoj 83. sjednici održanoj 09.04.2009. godine, dalo saglasnost na novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. U skladu sa ovim pravilnikom usvojena je i nova sistematizacija radnih mjesta prema kojoj Sektor za civilnu zaštitu mijenja naziv u Sektor za zaštitu i spašavanje u okviru kojeg je uspostavljen i Operativno komunikacijski centar BiH-112.

Prema predmetnom pravilniku i novoj sistematizaciji radnih mjesta Sektor za zaštitu i spašavanje sačinjavaju:

  • Odsjek za međunarodnu saradnju i koordinaciju,
  • Odsjek za strateško planiranje, mjere zaštite i spašavanja,
  • Odsjek za strukturu i obuku i
  • Operativno komunikacijski centar BiH-112

U skladu sa članom 14. alineja 7. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine, u oblasti zaštite i spašavanja Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine nadležno je za:

  • provođenje međunarodnih obaveza i saradnju u provođenju civilne zaštite;
  • koordiniranje djelovanja entitetskih službi civilne zaštite u BiH i usklađivanje njihovih planova za slučaj prirodne ili druge nesreće koje zahvataju teritoriju BiH,
  • donošenje programa i planova zaštite i spašavanja.

Kontakt osoba za Sekretarijat ispred Sektora za zaštitu i spašavanje je g. Idriz Brković, šef odsjeka za strateško planiranje, mjere zaštite i spašavanja.

Podijeli na: