INFORMACIJA O IMPLEMENTACIJI CILJA E SENDAI OKVIRA ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA 2015-2030

INFORMACIJA O IMPLEMENTACIJI CILJA E SENDAI OKVIRA ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA 2015-2030

U skladu sa ciljem E Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015-2030 Bosna i Hercegovina je u obavezi izrade Strategije za smanjenje rizika od katastrofa, koja će biti razvijena u saradnji sa domaćim institucijama i međunarodim akterima – međunarodnim organizacijama, organizacijama civilnog društva, akademskim zajednicama i privatnim sektorom.

Štete uzrokovane nesrećama i katastrofama u Bosni i Hercegovini kontinuirano se povećavaju, a stručnjaci za klimatske promjene predviđaju učestalije ekstremne vremenske pojave.

Strategijama za smanjenja rizika od katastrofa trebaju biti definisani ciljevi i zadaci u različitim vremenskim okvirima sa konkretnim ciljevima, indikatorima implementacije i vremenskim okvirima. U skladu sa Sendai okvirom strategije za smanjenje rizika od katastrofa predstavljaju alate za planiranje koji pružaju viziju i dugoročnu perspektivu, identificiraju ciljeve i aktivnosti koje trebaju poduzimati institucije i organi na svim nivoima vlasti.

Strateški pristup cijelog društva je potreban kako bi se osiguralo da svi ključni akteri koji su aktivni u smanjenju rizika od katastrofa budu pokrenuti i angažirani da bi se osiguralo:

  • Sprečavanje stvaranja novih rizika od katastrofa
  • Smanjivanje postojećeg rizika od katastrofa kroz strukturne ili nestrukturalne mjere
  • Jačanje ekonomske, socijalne, zdravstvene otpornosti, kao i otpornosti životne sredine pojedinaca i društva

Strategijom za smanjenje rizika od katastrofa Bosne i Hercegovine će biti određeni strateški ciljevi za Bosnu i Hercegovinu i date smjernice za izradu strategija za smanjenje rizika od katastrofa na entitetskom i lokalnom nivou vlasti. Na državnom nivou će strategija sadržavati aktivnosti i zadatke institucija Bosne i Hercegovine za period 2021 – 2025.

Share on: