„Smjernice za realizaciju programa iz oblasti zaštite i spašavanja u osnovnim školama“

Održana konferencija s ciljem predstavljanja dokumenta „Smjernice za realizaciju programa iz oblasti zaštite i spašavanja u osnovnim školama“

„Smjernice za realizaciju programa iz oblasti zaštite i spašavanja u osnovnim školama“

Konferencija  

“Smjernice za nastavnike osnovnih škola – edukacija učenika kroz postojeće školske planove i programe iz oblasti zaštite i spašavanja“

Mjesto održavanja: Sarajevo, Hotel „Holiday“

Datum: 05.12. (decembar) 2016. godine

 

U ponedjeljak, 5.12. sa početkom u 10h, u hotelu Holiday u Sarajevu održana je konferencija s ciljem predstavljanja dokumenta „Smjernice za realizaciju programa iz oblasti zaštite i spašavanja u osnovnim školama“, publikacije koju je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine pripremilo uz podršku Save the Children, s ciljem pružanja praktičnog alata za nastavnike osnovnih škola, za provedbu aktivnosti edukacije učenika iz oblasti zaštite i spašavanja.

Cilj konferencije je bio prezentacija i uspostavljanje dijaloga o najboljem načinu primjene Smjernica za realizaciju programa iz oblasti zaštite i spašavanja u osnovnim školama, koji je izradila multidisciplinarna Radna grupa, sačinjena od predstavnika Ministarstva civilnih poslova i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva obrazovanje i nauke, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Odjeljenja za javnu sigurnost i obrazovanje Vlade Brčko Distrikta i Federalne uprave civilne zaštite. Predmetni dokument je neobavezujućeg karaktera i sačinjen je u svrhu pomoći nastavnicima osnovnih škola u edukaciji učenika koja tretira teme iz oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih ili drugih nesreća, a u okviru postojećih školskih nastavnih planova i programa.

Pored članova radne grupe, učešće u konferenciji su uzeli i predstavnici nekoliko kantonalnih ministarstava obrazovanja nauke i kulture, Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture, Federalno ministarstvo civilnih poslova, Agencija za predskolško, osnovno i srednje obrazovanje, Federalna uprava civilne zaštite, Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske i World Vision-a.

Share on: